“Alpas Cycles” is een merk en handelsbenaming, uitgebaat door de bv Alpas CC, gevestigd in de Ruitersdreef 4 te 8550 Zwevegem, België

Voorwaarden

1. TOEPASSINGEN

1.1 De strekking van de algemene voorwaarden is van toepassing op elk aanbod van Alpas Cycles en op elke overeenkomst die tussen Alpas Cycles en de koper wordt gesloten.

1.2. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen beschikbaar op de website van Alpas Cycles (http://www.alpascycles.com).

1.3. Door de bevestiging van het aanbod en dus door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

1.4. Indien één van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, niet geldig is, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing.

1.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, erkent Alpas Cycles de algemene voorwaarden of bedingen van de koper niet.

2. AANBOD

2.1. Het aanbod bevat een uitgebreide en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de koper in staat te stellen het aanbod goed te beoordelen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Alpas Cycles niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2.2.  Eventuele afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc., gegevens met betrekking tot gewicht, afmetingen, kleuren, afbeeldingen op de etiketten etc. op de website van Alpas Cycles gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. DE OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het voorschot betaalt. Zie BETALING voor meer info mbt de betaling van het voorschot.

3.2. Na totstandkoming van de overeenkomst is de koper niet meer gerechtigd het aanbod zonder toestemming van Alpas Cycles te wijzigen.

3.3. Alpas Cycles is ten allen tijde gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of de uitvoering aan bepaalde voorwaarden te verbinden.

4. HERROEPINGSRECHT

4.1. Alpas Cycles fietsen, in hun geheel, dus het frame inclusief de gemonteerde componenten, worden op maat gemaakt, gefabriceerd en gemonteerd volgens de specificaties van de koper. De koper gaat ermee akkoord dat hij in geen geval het recht heeft om zich terug te trekken of de verkoop te annuleren, na betaling van het voorschot.

4.2 Losstaande componenten die via de webshop van Alpas Cycles worden besteld, vallen onder het normale herroepingsrecht en hebben een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De koper is verantwoordelijk voor het terugsturen van de gekochte goederen, in hun oorspronkelijke staat naar Alpas Cycles, Ruitersdreef 4 in Zwevegem, België. Componenten die reeds werden gebruikt vallen niet onder het herroepingsrecht.

5. LEVERING

5.1. Fietsen worden in principe afgehaald in het atelier van Alpas Cycles in Zwevegem. Indien nodig kan levering aan huis voorzien worden tegen betaling.

5.2 Webshop orders worden aan huis geleverd door externe transporteurs. Afhaling is voor deze orders niet mogelijk.

5.3. Op het moment van bestelling wordt de vermoedelijke levertermijn gecommuniceerd. Alpas Cycles kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele laattijdige levering. Alles wordt alles in het werk gesteld om eventuele vertraging tot een minimum te beperken.

5.4. Indien bepaalde onderdelen niet voorradig zijn of indien de leveringstermijn langer wordt dan onder 5.2. vermeld, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht. Ook indien men bij niet-beschikbare onderdelen probeert die onderdelen te vervangen door onderdelen die minstens evenveel waard zijn, behoudt Alpas Cycles zich het recht voor de bestelling te annuleren indien de koper hiermee akkoord gaat. De koper wordt hiervan op de hoogte gesteld en zijn betaling wordt terugbetaald. Een annulering geeft de koper geen recht op verhaal. De koper erkent dat alleen het fietsframe en de vork de essentie van de overeenkomst vormen. Het ontbreken van bijkomende onderdelen geeft geen aanleiding tot een herroepingsrecht voor de koper. In voorkomend geval worden het fietsframe en de vork teruggegeven en wordt het saldo van de aankoopprijs aan de koper terugbetaald.

5.5. De onder 5.3. genoemde leveringstermijnen hebben slechts betrekking op vermoedelijke termijnen, die voor Alpas Cycles in ieder geval niet bindend zijn. Alpas Cycles behoudt zich het recht voor de leveringsvoorwaarden na het verstrijken van de termijn te wijzigen, zonder dat de koper daaraan rechten kan ontlenen. Eventuele vertragingen in de levering van producten, van welke aard dan ook, kunnen nimmer aanleiding geven tot annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering.

5.6. Aan de leveringsverplichtingen van Alpas Cycles wordt voldaan zodra de geleverde zaken aan de koper ter beschikking zijn gesteld.

5.7. De verzendkosten zijn volledig voor rekening van de koper. Eventuele invoerkosten, bijkomende belastingen of andere kosten in verband met de verzending zijn eveneens volledig ten laste van de koper.

5.8. Alpas Cycles is niet aansprakelijk voor enige vertraging of afwezigheid van de levering als gevolg van een fout van de transporteur.

6. PRIJZEN

6.1. De prijzen worden gedurende de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien onze leveranciers in de tussentijd een prijsverhoging toepassen.

6.2. Alle op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en drukfouten. Voor de gevolgen van typefouten en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3. Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief BTW.

7. BETALING

7.1 Bij de bestelling van een fiets of frame wordt een voorschot gevraagd. Na ontvangst van het voorschot is de overeenkomst definitief.

7.2. De betaling gebeurt per bankoverschrijving, creditcard of via betaling op de website van Alpas Cycles. Kort na ontvangst van de betaling ontvangt de koper een bevestiging daarvan per e-mail. Vragen over de betaling kunnen altijd worden gestuurd naar: hello@alpascycles.com.

8. GARANTIE EN CONFORMITEIT

8.1. Alpas Cycles garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de overeenkomst, de in het aanbod opgenomen specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

8.2. Alpas Cycles garandeert dat het geleverde frame vrij is van materiaal- en/of fabricagefouten. De oorspronkelijke koper geniet daarop een 10 jarige garantie, die niet overdraagbaar is. De koper dient daartoe de oorspronkelijke factuur te kunnen tonen.

8.3. Reparaties die onder deze garantie vallen, worden alleen in de werkplaats van Alpas Cycles uitgevoerd.

8.4. Andere producten dan het frame vallen onder de oorspronkelijke leveranciersgarantie.

8.5. In de volgende gevallen wordt echter geen garantie geboden:

– Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming;

– De schade wordt veroorzaakt door een verkeersincident of paaltje;

– De schade is toe te schrijven aan de normale slijtage van de fietsonderdelen;

– Niet-originele onderdelen worden gebruikt voor de reparaties, of als deze niet correct zijn gemonteerd;

– Technische reparaties die op een niet-conforme manier worden uitgevoerd;

– De gemonteerde vervangingsonderdelen zijn niet in overeenstemming met de technische specificaties van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;

– Als het eigendomsbewijs of de kassabon niet kan worden overgelegd, of als de eigenaar niet de eerste eigenaar van de fiets is;

– Onjuiste afstelling/spanning van het stuur, de assen, het zadel, de zadelpen, de derailleurversnellingen, de remmen, het snel loslaten van de wielen en de zadels;

– Het vervangen van onderdelen zoals rem-/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;

– Invloeden van het weer zoals normale lak- of roestslijtage.

8.6. De koper heeft de verplichting om de geleverde goederen onmiddellijk na levering te controleren. Indien blijkt dat de geleverde zaken niet conform zijn, dient de koper (alvorens deze aan Alpas Cycles te retourneren) de gebreken direct schriftelijk aan Alpas Cycles te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten moeten en kunnen uiterlijk 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Alpas Cycles worden gemeld. Het ontbreken van een dergelijke schriftelijke kennisgeving geldt als een acceptatie van de geleverde zaken.

8.7. Aangezien de fietsen van Alpas Cycles met de hand worden gemaakt, kan er sprake zijn van een lichte afwijking van het oorspronkelijke, aan de koper aangepaste, gepersonaliseerde aanbod. Het betreft onder meer kleine afwijkingen met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, de kleuren, afbeeldingen op etiketten, etc. De koper bevestigt door aanvaarding van het aanbod dat deze eventuele afwijkingen geen wezenlijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst en dat deze afwijkingen geen recht op verhaal kunnen geven.

8.8. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en aanvullende documentatie) en in perfecte staat. Het gebruik na het constateren van de gebreken, de na het constateren van de gebreken ontstane verslechtering, de kosten en/of de doorverkoop na het constateren van de gebreken, maken dit recht op terugzending ongeldig.

8.9. Geen enkel product kan worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alpas Cycles. Deze goedkeuring geldt niet als een erkenning.

8.10. Eventuele transport-, verzekerings- of andere kosten in verband met de terugzending van het product zijn voor rekening van de koper.

8.11. Indien Alpas Cycles de aanspraken van de koper gegrond acht, zal Alpas Cycles het geleverde zonder kosten vervangen of de vervangingswaarde daarvan betalen, zulks uitsluitend ter beoordeling van Alpas Cycles. De aansprakelijkheid is voorts steeds beperkt tot het bedrag van de factuur van het betreffende product. Aansprakelijkheid van Alpas Cycles voor enige vorm van schade is uitgesloten, waaronder begrepen aanvullende schade in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens tekortschieten in de nakoming.

9. OVERMACHT

9.1. Alpas Cycles is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2. Onder “overmacht” wordt verstaan elke externe oorzaak, alsmede elke omstandigheid, waarvoor Alpas Cycles redelijkerwijs niet aansprakelijk kan worden gesteld. Vertraging of wanprestatie van onze toeleveranciers, storingen in het Internet, stroomuitval, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologieën, verkeersproblemen, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Alpas Cycles alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen worden uitdrukkelijk als gevallen van overmacht beschouwd.

9.3. In geval van overmacht behoudt Alpas Cycles zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is zij tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan mogelijk blijft. Alpas Cycles kan in geen geval gehouden zijn tot het betalen van boetes of schadevergoeding.

10. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

10.1. Het Belgische recht is van toepassing op elke overeenkomst, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

10.2. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn uitsluitend bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit een contract tussen Alpas Cycles en de koper en die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost.

DISCLAIMER

1. ALGEMEEN

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.alpascycles.com. Door het gebruik van deze website erkent u dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden, dat u deze accepteert en dat u deze in acht zult nemen. Deze website wordt beheerd door Alpas CC bv (hierna “Alpas Cycles”). Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar hello@alpascycles.com.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, software, namen, domeinnamen, commerciële merknamen, handelsmerken, logo’s en andere gegevens die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Alpas Cycles of derden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Alpas Cycles is het opslaan (met uitzondering van het bekijken van deze website), verveelvoudigen, wijzigen, openbaar maken, distribueren of verzenden, verkopen, verhuren of overdragen van de informatie aan derden, op welke wijze dan ook, verboden.

3. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alpas Cycles verzamelt alleen op vrijwillige basis verstrekte persoonsgegevens. Door het invullen en versturen van een bestelformulier of het verzenden van een e-mail geeft de gebruiker Alpas Cycles toestemming om zijn/haar persoonsgegevens op te slaan in een bestand met als doel het automatisch profileren van gebruikers, klantenbeheer, marktstudies en het versturen van post. U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden te weigeren. U kunt uw verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben, sturen naar hello@alpascycles.com.

4. AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alpas Cycles kan anonieme of geïncorporeerde niet-persoonlijke gegevens verzamelen, zoals de versie van de browser of het IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website die naar de website van Alpas Cycles leidt of die bij het verlaten van de website van Alpas Cycles wordt bekeken.

5. COOKIES

Wanneer u deze website bezoekt, kunnen er automatisch cookies worden geïnstalleerd op de harde schijf van uw computer. Deze informatie helpt ons om deze website te personaliseren volgens de wensen en voorkeuren van elke gebruiker. De meeste browsers staan u toe om cookies te weigeren of te verwijderen of om een waarschuwing te ontvangen vóór de installatie ervan. Raadpleeg de helpinstructies van uw webbrowser voor meer informatie. Als u bij het betreden van deze website akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies in de toekomst worden gebruikt.

6. INFORMATIE OP DE WEBSITE

De informatie op deze website is mogelijk niet vrij van alle fouten. Alpas Cycles is niet aansprakelijk voor de integriteit, betrouwbaarheid, geschiktheid of juistheid van de informatie. De informatie wordt verstrekt en vrijgegeven onder voorbehoud van geen enkele andere garantie. Alpas Cycles is niet aansprakelijk in geval van een virusaanval waarbij ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen toch sprake is van een dergelijk virus. Alpas Cycles wijst elke aansprakelijkheid af voor de schade die door een dergelijk virus wordt veroorzaakt. Alpas Cycles behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

7. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan hypertekstlinks bevatten of op een andere manier verwijzen naar andere websites of webpagina’s die door derden worden beheerd. Alpas Cycles heeft geen recht van toezicht op de inhoud of de kenmerken daarvan. Het feit dat Alpas Cycles links aanbiedt, houdt in geen geval een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of pagina’s.